Matematiksel Fonksiyonları

Matematiksel Fonksiyonlar SQL'in en önemli konularından biridir. Şimdi hep beraber içerisinde neler içerdiğini öğreneceğiz.

Matematiksel Fonksiyonlar SQL'in en önemli konularından biridir. Şimdi hep beraber içerisinde neler içerdiğini öğreneceğiz.

Matematiksel Fonksiyonlar
ABS DEGREES RAND
ACOS EXP ROUND
ASIN FLOOR SIGN
ATAN LOG SIN
ATN2 LOG10 SQRT
CEILING PI SQUARE
COS POWER TAN
COT RADIANS  


ABS
select abs(-12.52)
mutlak değerini alır. 12.52

POWER
select power(5,3)
5 üzeri 3 =125

select power(9,0.5)
karekökünü alır. 3 üzeri 1/2 karekökün açık yazımı olduğundan. 3 üzeri 0.5 (1/2) ifadesi karekök alır.

SQRT
select sqrt(9)
asıl karekök fonksiyonudur. sonuç 3.

SQUARE
select square(3)
karesini alır. 9

CEILING
Yuvarlama yapar. ondalık hane 5 ve 5 ten büyükse üst değer aksi halde aynı değer olur.
SELECT CEILING(123.45), CEILING(-123.45), CEILING(0.0)
sonuç 124 -123 0 olur

FLOOR
Aşağı yuvarlama yapar
select floor(123.45), floor(-123.45),
sonuç 123 -124 olur

RAND
0 ile 1 arasında ragele değer üretir
select rand()
değerin 0 ile 1000 arasında olması isteniyorsa 10000 ile çarpılır (bir sıfır fazla ile çarpılır virgülden kurtulması için)
select rand()*10000
ondalık haneden kurtulmal için ceiling kullanılır. (ya da Floor)
select ceiling(rand()*10000)


SIGN
girilen değer pozitifse +1, 0 ise 0, negatifse -1 değeri döndürür
sign(-158)

COS / SIN / TAN / COT
açının sinüs, cosinüs, tanjant ve kotanjant değerini verir.

PI (okunuşu Pİ :)
pi değerini verir
select pi()
3.14xxxxxxx

DEGREES
Radyanı açıya çevirir
select degrees((PI()/2))
sonuç 90 olur

RADIAN
derece cinsinden girilen değerin radyanını verir.

ACOS, ASIN, ATAN, LOG10, LOG, EXP, ATN2
arccosinüs, arcsinüs, arctanjat, 10 tabanona göre logaritma, logaritma, e sayısı (pi gibi sabit bir sayı 2.71xxxx) in üzeri kuvvetleri, atn2 ise açısal hesaplamalarda kullanılan değer.

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye